สลักดอกจอก TFR 17x117mm. (8-94118096-0) TSH033480036