สกรูไหลกลับ แป๊ปหัวฉีด FXZ,R/K240 10x22x2.5mm TSH073420019