บล็อกถอดกรองเครื่อง W124 75mm. P-14 (WP-903) TSH021020011