บล็อกถอดกรองเครื่อง STRADA, TRITON 100mm. P-15 (WP-915) TSH021020018