บล็อกถอดกรองเครื่อง CYCLONE, TFR 101mm. P-15 (WP-914) TSH021020017