บล็อกถอดกรองเครื่อง AE100 65mm. P-14 (WP-901) TSH021020009