จานเฟืองท้าย ZM 7×45ฟัน (S.G.) วงนอก 44cm. วงใน 31.5cm. รูทะลุ 12 รู 45ฟัน เดือยหมูยาว 30cm. 7ฟัน เฟืองตรง 18ฟัน 41203-1382 TSH030680004