จานเฟืองท้าย ZM 7×43ฟัน (S.G.) วงนอก 44.5cm. วงใน 31cm. รูทะลุ 12 รู 43ฟัน เดือยหมูยาว 29.5cm. 7ฟัน เฟืองตรง 29ฟัน 41203-1383 TSH030680059