จานเฟืองท้าย ลูกหลัง FN527 6×45ฟัน (KMAC) วงนอก 44cm. วงใน 31.5cm. รูทะลุ 12 รู 45ฟัน เดือยหมูยาว 30cm. 6ฟัน เฟืองตรง 16ฟัน ME809464 TSH030680196