จานเฟืองท้าย ลูกหน้า FN628-627 6×45ฟัน (S.G.) วงนอก 44cm. วงใน 31cm. รูทะลุ 12 รู 37ฟัน เดือยหมูยาว 30cm. 5ฟัน เฟืองตรง 16ฟัน MC75114 TSH030680153