จานเฟืองท้าย ลูกหน้า FN528 TURBO 6×40ฟัน (S.G.) วงนอก 44cm. วงใน 31.5cm. รูทะลุ 12 รู 40ฟัน เดือยหมูยาว 30cm. 6ฟัน เฟืองตรง 16ฟัน ME804124 TSH030680157