จานเฟืองท้าย ลูกหน้า FN527 6×45ฟัน (KMAC) วงนอก 44cm. วงใน 31.5cm. รูทะลุ 12 รู 45ฟัน เดือยหมูยาว 30cm. 6ฟัน เฟืองตรง 16ฟัน ME809457 TSH030680161